Algemene voorwaarden

Auteursrecht:
Het gebruik van de beelden van Stijn De Naeyer is onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen die voorzien zijn in de Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad van 27 juli 1994).

Ik, Stijn De Naeyer, behoud mij het recht voor om elk gebruik van mijn beelden te weigeren dat niet expliciet werd toegestaan. Zo kan ik elk gebruik van mijn werk weigeren dat niet overeenstemt met het werk zoals ik het heb bedacht, vooral wanneer ik meen dat deze afbreuk doet aan mijn reputatie en/of dat ze niet strookt met mijn morele principes. Zowel SOFAM als ikzelf behouden ons het recht voor om, naast de gebruikelijke reproductie rechten, schadevergoedingen te eisen indien bovenstaande wettelijke principes van het auteursrecht niet gerespecteerd worden. Voor vragen over de auteursrechten, verwijs ik iedere gebruiker door naar SOFAM, Auteursmaatschappij in het domein van de Visuele Kunsten.
Voorafgaande toestemming:
De gebruiker dient Stijn De Naeyer vooraf toestemming tot reproductie te vragen. Wanneer die toestemming niet werd verkregen, mag het werk op geen enkele manier gebruikt worden.
Naamsvermelding:
De gebruiker moet de vermelding " Fotografie Stijn De Naeyer " correct en ondubbelzinnig gebruiken zodat het werk onmiddellijk aan Stijn De Naeyer kan worden toegewezen. Dit kan best op de volgende manier vermeld worden:
© Jaar van publicatie - fotografie Stijn De Naeyer.
(Vb: © 2016 - fotografie Stijn De Naeyer)
Eerbied voor de integriteit:
De gebruiker mag het werk niet wijzigen zonder de voorafgaande toestemming van Stijn De Naeyer. Onder 'wijzigingen' wordt verstaan: digitale fotobewerkingen betreffende samenstelling, kleur, filters, scherpte, contrast, formaat, cadrage, ed.
Intuitu personae karakter:
Iedere toelating tot reproductie wordt persoonlijk toegekend en kan niet worden afgestaan aan derden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van Stijn De Naeyer.
Verantwoordelijkheid van de gebruiker:
Het gebruik van de werken van Stijn De Naeyer gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen met betrekking tot de personen die op de werken zijn afgebeeld, alsook voor de gepubliceerde onderschriften en de context waarin de werken van Stijn De Naeyer gereproduceerd worden.
Internet en sociale media:
De meeste sociale media kennen zich zelf gebruikersrechten en voorwaarden toe die niet overeenstemmen met bovenstaande bepalingen. Het is aan de gebruiker om de eisen en rechten van beide partijen na te gaan. De gebruiker wordt bijgevolg volledig verantwoordelijk gesteld voor de publicatie op de media waarvoor geen toestemming is verkregen.
SOFAM:
Frans Courtenslaan 131 te 1030 Brussel
Tel: +32 (0)2 726 98 00
Fax: +32 (0)2 705 34 22
URL: http://www.sofam.be
Mail: info@sofam.be